مامایار عزیزی | MIDWIFEHELP
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   1279

مامایار عزیزی | MIDWIFEHELP

ارایه جزوات دانشجویان رشته مامایی - ارایه مطالب مولتی میدیای آموزشی مامایی - مشاوره و آموزش مادران باردار

 • شماره تماس: 09149448690
 • شماره تماس: 09398008369
 • ایمیل: syawash70[At]gmail.com
 • وب سایت:http://shabnamazizi.ir/
 • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - جهادکشاورزی قدیم

خدمات مجموعه

 • آموزش دروس عملی مامایی

  مشخصات كلي برنامه و محتواي دروس دوره كارشناسي پيوسته مامايي بشرح زير به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است.

  1 – تعريف و هدف:

  دوره كارشناسي مامايي يكي از دوره هاي آموزش عالي گروه پزشكي است كه هدف آن تربيت كارشناسان متعهد در زمينه آموزش و خدمات مامايي است بطوريكه با كارآئي و مهارت لازم بتوانند به عرضه خدمات گسترده بهداشتي و مامايي در جهت تامين سلامت مادران و كودكان جامعه اسلامي ايران بپردازند.

  2 – طول دوره و شكل نظام:

  طول دوره كارشناسي مامايي چهار سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي مراكز آموزش عالي مصوب شورايعالي برنامه ريزي است. دروس به صورت نظري، عملي و نظري – عملي و كارآموزي و كارآموزي در عرصه عرضه مي شود. كه در طي جلسات متعدد هفتگي آموزش مورد نظر انجام مي يابد و يكسال آخر فقط به شكل كارآموزي در عرصه بهداشتي درماني و تخصصي ارائه مي شود.

  3 – واحدهاي درسي:

  تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 135 واحد بشرح زير است:

  1 – 3: دروس عمومي                                         20 واحد

  2 – 3: دروس پايه                                              20 واحد

  3 – 3: دروس اصلي                                           17 واحد

  4 – 3: دروس تخصصي شامل (كارآموزي ها)       62 واحد

  5-3: كارآموزي در عرصه                                   16 واحد

   

  4 – نقش و توانائي:

  فارغ التحصيلان دوره كارشناسي مامايي داراي توانائيها و مهارت هاي زير خواهند بود:

  1 – آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي و مامايي گسترده به جامعه زنان در سنين باروري با درك نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي خانواده به منظوركمك به كم كردن ميزان مرگ و مير مادر و نوزاد

  2 – مشاوره و راهنمائي خانواده در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل و مسائل دوران بارداري و بعد از زايمان و تنظيم خانواده

  3 – انجام كليه مراقبت هاي دوران بارداري، انجام زايمان و مراقبت هاي بعد از زايمان از جسمي رواني و مراقبت نوزاد با مسئوليت كامل خود در بيمارستان ها و منازل و يا مراكز زايماني ديگر

  4 – تشخيص زودرس بيماري هاي دوران بارداري و پي بردن به موارد غير طبيعي در مادر و جنين و نوزاد و شيرخوار كمك گرفتن از پزشك در مورد لزوم و انجام فوريت هاي مامايي در صورت عدم دسترسي به پزشك در مواقع اورژانس

  5 – انجام اپي زياتومي و ترميم آن با استفاده از بيحسي موضعي

  6 – تشخيص بيماري هاي زنان و ارجاع به پزشك متخصص در صورت لزوم

  7 – گرفتن اسمير از دهانه رحم و انجام معاينه پستان

  8 – پيشگيري از امراض زنان و بهداشت تنظيم خانواده و گذاردن IUD

   

  ضرورت اهميت

  باتوجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشكيل اين دوره مشخص مي شود

  1 – نياز روزافزون زنان ايران به خدمات بهداشتي و مامايي به شكل مطلوب

  2 – نياز به ماماي تحصيل كرده در مراكز بهداشتي درماني مختلف

  3 – نياز به گسترش مراكز بهداشت مادر و كودك – تخت هاي بيمارستاني و گسترش مراكز زايماني و زايشگاههاي سيار به منظور ارائه خدمات مامايي

  4 – پايه ريزي و تقويت دوره كارشناسي ارشد

   

  نكات ضروري در مورد كيفيت انجام كارآموزي ها و كارآموزي در عرصه

  1 – حضور مربي مامايي و استاد متخصص مربوطه در شيفتهاي صبح تمام كارآموزيها و كارآموزيها در عرصه الزامي است (ترجيحاً در تمام شيفتها)

  2 – شرايط مطلوب نسبت مربي به دانشجو براي اجراي هر كارآموزي يا كارآموزي در عرصه يكي مربي مامايي به ازاي 3 دانشجوست.

  3 – كليه كارآموزيها در عرصه طي دو نيمسال هفتم و هشتم (حدود 11 ماه) و 30 الي 36 ساعت در هفته برنامه ريزي شود.

  4 – يك چهارم ساعات هر يك از كارآموزيها در عرصه براي مطالعه، ارائه كنفرانس (فردي و گروهي) شركت در سمينار، شركت در گزارش صبحگاهي تحت نظر مربي و استاد متخصص در نظر گرفته شود.

  5 – كارآموزي در عرصه بارداري و زايمان در سه شيفت صبح و عصر و شب (حداقل يك سوم ساعات در صبح) تنظيم گردد.

  6- در كليه كارآموزيها در عرصه دانشجو بايد تحت نظر مربي با استاد مربوطه (فرد يا مسئول جايگزين آنها) مسئوليت مستقيم معاينه، تشخيص پذيرش، اداره، ثبت معاينات در پرونده، آموزش و مشاوره هاي لازم را براي هر مريض بعهده گيرد.

   

 • کارشناسی ارشد رشته مامایی

  كارشناسي ارشد اين رشته

  مقدمه:

  بمنظور تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص و ايجاد كارآيي و مهارت علمي و عملي موردنياز در زمينه آموزش و خدمات مامايي و آشنايي با روشهاي پيشرفته تعليم و تحقيق، دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) رشته هاي مامايي با مشخصات زير ارائه مي‌شود.

  1- تعريف و هدف:

  كارشناسي ارشد رشته‌هاي مامايي ناپيوسته به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي باشد. هدف از ايجاد آن تربيت ماماي متعهد و متخصص مي‌باشد كه بتواند بر مباني علوم و فنون علمي مامايي و بهداشت مادر و كودك موجود دست يافته و قادر به ارائه خدمات مطلوب مامايي بوده و به تعليم و تربيت افراد در اين رشته نيز بپردازند تا بدين ترتيب كمبود موجود اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نيروي انساني متخصص مراكز بهداشتي درماني را جبران نمايد.

  2- طول دوره و شكل نظام:

  براساس آيين نامه آموزش دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي حداقل طول دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) رشته مامايي دو سال و حداكثر مجاز طول تحصيلات اين دوره براي دانشجويان تمام وقت 3 سال و براي دانشجويان نيمه وقت برابر مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي مي‌باشد.

  هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال مي‌باشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزش وجود دارد. نظام آموزشي اين دوره واحدي است و براي هر واحد نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است و دانشجو بايد به ازاي هر ساعت درس نظري حداقل 3 ساعت وقت مصرف مطالعه، بحث و تجزيه و تحليل در درس نمايد.

  براي هر واحد عملي 34 ساعت و هر واحد كارآموزي 68 ساعت منظور شده است.

  3- واحد هاي درسي:

  تعداد كل واحدهاي اين دوره 38 واحد مي‌باشد و درصورت لزوم دانشجو بايد مقدمتاً برخي از دروس دوره كارشناسي را حداكثر به مدت 2 نيمسال بعنوان پيشنياز بگذراند.

  1- دروس عمومي: دانشجوياني كه در دوره كارشناسي درس معارف اسلامي 1 و 2 (4 واحد) را نگذرانده باشند بايستي در اين دوره اضافه بر 38 واحد دروس ياد شده را بگذرانند.

  2- دروس اختصاصي شامل:

  الف: دروس پايه الزامي                            16 واحد

  ب: دروس تخصصي                               14 واحد

  3- تتبع و تحقيق                         8 واحد

  تذكر 1) چنانچه دانشجويي در دوره كارشناسي:

  الف: دروس فلسفه و اصول تعليم و تربيت (2 واحد)

  ب: اصول مديريت و كاربرد آن در خدمات مامايي (2 واحد)

  ج: قوانين و مقررات و مسائل پزشكي قانوني در مامايي 2 واحد جمعاً 6 واحد را نگذرانده باشد الزاماً بعنوان پيشنياز بايد گذرانده و اين واحدها اضافه بر 38 واحد فوق‌الذكر خواهد بود.

  تذكر 2): بديهي است چنانچه دانشجو نياز به گذرانيدن برخي دروس پيشنياز داشته باشد در خلال اين دوره آن دروس را مي‌گذراند و مسلماً حداكثر طول مجاز تحصيل براي چنين دانشجوياني به نسبت واحدهاي پيشنياز گذرانده شده افزايش مي‌يابد.

  4- نقش و توانايي:

  دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي مي‌كنند مي‌توانند در مؤسسات آموزش عالي در سمت مدرس به تدريس و تحقيق و برنامه ريزي پرداخته و به امر هدايت و نظارت و برنامه‌ريزي و پژوهش در مؤسسات آموزشي و بهداشتي درماني بپردازند. و شرط فارغ‌التحصيل شدن از اين دوره علاوه بر مهارتها و تجارب عملي دوره كارشناسي مامايي بايستي قادر به انجام حداقل 5 مورد وكيوم و فورسپس تحت سرپرستي باشند.

  5- ضرورت و اهميت:

  ضرورت واهميت اين دوره باتوجه به موارد زير روشن مي‌شود.

  1) نياز روزافزون جامعه زنان اسلامي ايران به خدمات مامايي مطلوب.

  2) نياز به ايجاد مراكز آموزش مامايي در مقاطع مختلف آموزشي در سطح كشور و افراد متعهد و متبحر جهت آموزش و برنامه ريزي در اين زمينه.

  3) نياز به گسترش برنامه‌هاي بهداشت مادر و كودك و افرادي با مهارت و كارآيي بيشتر جهت رهبري و تجزيه و تحليل مسائل و مشكلات بهداشت خانواده پايه ريزي و تقويت دوره كارشناسي ارشد.

  6- شرايط ورود:

  داوطلبين علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي گزينش دوره كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ‌ريزي، بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي (ليسانس) مامايي، پرستار ماما باشند.

  تبصره (1):

  پرستار ماما به فردي اطلاق مي‌شود كه بعد از دريافت دانشنامه معادل و يا ليسانس پرستاري حداقل دوره يكساله آموزش مامايي را در مؤسسات آموزش رسمي در داخل و يا خارج از كشور طي نموده باشد و به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده باشد.

   

  pic-9317-1438490839

 • معرفی مامایی به زبان دیگر

  هدف

  در هر لحظه ، نوزاد یا نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می‌شوند. حادثه‌ای که کثرت و قدمت آن باعث شده است تا عظمت این بزرگترین معجزه خلقت از چشمها پنهان بماند. آری! تولد بزرگترین ، باشکوه‌ترین و بحرانی‌ترین لحظه زندگی و قدیمی‌ترین تجربه بشری است و در میان مشاغل نیز مامایی( در شکل سنتی آن) یکی از قدیمی‌ترین مشاغل است . زیرا از قدیم، عده‌ای از زنان بودند که به دلیل تجربه بسیار و اطلاع‌ از داروهای گیاهی و تاثیرات آنها، به زنان دیگر کمک می‌کردند تا وضع حمل آسان‌تر و ایمن‌تری داشته باشند.

   

  التبه نباید تصور کرد که آنچه امروز به نام حرفه و دانش مامایی معروف است، ادامه و دنباله همان مامایی سنتی است بلکه امروزه مامایی دانشی است که بر مشاهده ،‌ آموزش، پیشگیری ، تحقیق، تشخیص و درمان استوار شده است.

   

  حیطه رشته مامایی:

  مامایی یکی از زیرمجموعه‌های علوم پزشکی است که نقشهای بسیار گسترده‌ای اعم از نقش مشاوره‌ای، آموزشی ، مراقبتی ، حمایتی،‌درمانگری و تحقیقاتی است. البته تمامی این نقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم پیدا می‌کند یعنی ماما به مشاوره قبل ،‌بعد و هنگام ازدواج ، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و مراقبت بهداشتی مادر و کودک و آموزش به دختران در زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن می‌پردازد.

  حیطه رشته مامایی از دوران قبل از حاملگی شروع می‌شود و تا پس از زایمان و ۶ سالگی کودک ادامه پیدا می‌کند.

   

  در دوران قبل از حاملگی ماما بررسی می‌کند که آیا یک مادر توانایی حامله شدن را دارد و اگر حامله شود خطری برای خودش یا جنینش بوجود می‌آید یا نه؟ برای مثال مادران دیابتی، مادرانی که بیماری قلبی پیشرفته دارند، مادرانی که سابقه خانوادگی واضحی از ناهنجاریهای ژنتیکی دارند و مادرانی که قبلا بچه معلول به دنیا آورده یا چندبار سقط کرده‌اند، باید قبل از حاملگی با ماما مشورت کرده و آزمایشهای لازم را انجام دهند. در واقع در این مرحله ماما به مشاوره با زنان علاقه‌مند به بارداری و شناسایی زنان پر خطر از نظر بارداری و زایمان می‌پردازد و آنها را به متخصص مربوط ارجاع می‌دهد. مرحله بعد حاملگی است که در این مرحله مراقبت از باردار در درمانگاهها با کلینیک‌های مراقبت از بارداری بر عهده ماما است. در این دوران خانم باردار در فواصلی معین که ماما مشخص می‌کند به کلینیک مراجعه کرده و معاینه می‌شود تا ماما ضمن معاینه ، مشاوره و آزمایش از سلامت مادر و جنین مطمئن گردد و در صورتی که خطری مادر یا جنین را تهدید می‌کند زود تشخیص داده و از عواقب جدی و وخیم آن جلوگیری نماید. برای مثال مادری که دچار فشار خون حاملگی شده است اگر زود تشخیص داده نشود به قیمت جان مادر و جنین تمام خواهد شد. گفتنی است که در این مرحله ماما می‌تواند در زمینه‌های مختلف مانند تغذیه، بهداشت فردی‌، ورزش، کتنیک‌های تنفس و اطلاع از سلامت جنین به مادر آموزش داده و او را برای زایمان آماده سازد.

   

  مرحله بعد مرحله زایمان است که از پذیرش مادر در اتاق درد شروع شده و به وضع حمل در اتاق زایمان خاتمه پیدا می‌کند. در این مرحله ماما بررس‌های اولیه را انجام می‌دهد و پس از اطمینان از آمادگی مادر برای زایمان و سلامت مادر و جنین همچنین اطمینان از یک زایمان طبیعی مسوولیت زایمان را برعهده می‌گیرد.

   

  در این مرحله اگر زایمان با مشکلی روبرو باشد مثلا جنین در حالت طبیعی نبوده یا مادر بیماری خاصی مثل بیماری قلبی پیشرفته داشته باشد یا اینکه نیاز به سزارین باشد، این وظیفه پزشک زنان و زایمان است که مسوولیت زایمان را در بیمارستان یا زایشگاه بر عهده بگیرد.

   

  در مرحله بعد از زایمان نیز کنترل سلامت نوزاد و مادر و آموزش نحوه رسیدگی و چگونگی نگهداری فرزند بر عهده ماما است.

   

  مرحله بعد نیز واحد بهداشت مادر و کودک است که در این مرحله تعیین وضعیت رشد و تکامل کودک شامل رشد فیزیکی و تکامل‌های اجتماعی ، رفتاری و گفتاری از ۵ روزگی تا ۶ سالگی و واکسیناسیون کودک بر عهده ماما است. از سوی دیگر بخشی از کار ماما به زنان بر می‌گردد. در این بخش ماما در درمانگاههای زنان یا در مطب‌ها خصوصی به پیشگیریهای اولیه از سرطان دهانه رحم و پستان پرداخخته یا در مراکز نازایی به عنوان مشاور نازایی فعالیت می‌کند.

   

   

 • آینده شغلی ، بازار کار و درآمد رشته مامایی

  در مورد فرصت‌های شغلی رشته مامایی نظرات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند که در حال حاضر فرصت‌های شغلی مامایی بیشتر رشته‌های علوم پزشکی محدود و بسیار اندک است و از همین رو تعداد بی‌شماری از فارغ‌التحصیلان این رشته بیکار هستند یا در شغلهای نامربوط با رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کند. به همین دلیل بهتر است که این رشته محدود شده یا حتی حذف شده و به جای آن همچون گذشته «نرس ماما» تربیت گردد. (پرستارهایی که دوره تخصصی مامایی را نیز آموزش دیده‌اند (.

   

  به هر حال از مراکزی که یک ماما می‌تواند در آنها مشغول به کار شود، می‌توان به بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی و طرح پزشک خانواده اشاره کرد. همچنین ماما طبق قوانین حاضر در صورت داشتن مدرک کارشناسی می‌تواند مطلب دایر کرده و در آن به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بپردازد.

   

  توانایی‌های جسمی ، علمی ، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه:

  رشته‌های علوم پزشکی بویژه سه رشته پزشکی ، پرستاری و مامایی نیاز به علاقه و احساس مسوولیت بسیار دارد . برای مثال یک ماما بدون عشق و علاقه لازم نمی‌تواند فریادهای ناشی از درد یک زائو را تحمل کند و پاسخگوی نیازهای او باشد.

   

  فراموش نکنیم :

  «رشته مامایی عشق و علاقه و صبر و حوصله بسیار بالا می‌خواهد چون یک خانم در حال زایمان شرایط بسیار حساسی دارد و بسیاری از حرفها یا حرکاتش در اختیار خودش نیست و یک ماما باید در حد امکان با صبر و حوصله بسیار به او آرامش و قوت قلب بدهد و توجه داشته باشد که مسوولیت جان دونفر یعنی مادر و جنین او را بر عهده دارد. همچنین یک ماما باید بسیار باهوش و نکته‌سنج باشد و از مقابل مسائل هرچند که کوچک باشد به سادگی نگذرد ، زیرا خیلی از مسائل یا علائم کوچکی که در هنگام بارداری یا زایمان ظاهرمی‌شود، در صورت عدم توجه می‌تواند خطرات جانی برای نوزاد یا مادر به دنبال داشته باشد.

   

  همچنین دانشجوی این رشته باید تحمل خون و خونریزی، شب‌کاری و در کل کار در محیط بیمارستان را داشته باشد و به کار عملی نیز علاقه‌مند باشد چون دروس این رشته بیشتر عملی است و کمتر جنبه تئوری دارد.»

  «در سالهای اخیر دانشجویان مستعد و خوبی وارد رشته مامایی می‌شوند اما متاسفانه بسیاری از دانشجویان شناخت دقیقی از این رشته ندارند. برای مثال نمی‌دانند که در ترم‌های اول باید در بیمارستان‌ کارها و خدمات ابتدایی پرستاری را انجام دهند و حتی گاهی اوقات به همین دلیل سرخورده می‌شوند و انصراف می‌دهند، در حالی که اگر با علاقه و عشق لازم وارد این رشته شوند، متوجه می‌شوند که مامایی رشته با ارزش و پراهمیتی است که از نظر معنوی می‌تواند انسان را به معنای واقعی کلمه راضی کند»

   

  دانشجوی مامایی باید از نظر جسمی و روحی سلامت کامل داشته و از روابط اجتماعی خوبی برخوردار باشد چون مشاوره و آموزش بخش مهمی از کار یک ماما است.

  گفتنی است که رشته مامایی تنها از بین داوطلبان زن دانشجو می‌پذیرد.
  وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: کارشناسی ارشد و …

   

  کارشناسی ارشد مامائی ناپیوسته به اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی گفته می‌شود. طول دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲ سال و حداکثر ۳ سال است. دوره دکترای مامایی که پس از اتمام تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد، می‌توان به آن راه یافت به تازگی در شورای عالی برنامه‌ریزی تصویب شده است.

   

  ماما و مسئولیت های حرفه ا ی ماما :

  زنان در سنین مختلف به فرد ماهر دیگری که معمولاً یک زن است وابسته اند تا در طول زایمان همراهشان باشد. این فرد ماما است که معنی اصلی آن همراه زن می باشد و مهارتهای او تلفیقی از هنرو علم است.

   

  IMG_6581

 • تعریف ماما ( midwife)

  ماما به شخصی اطلاق می شود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی وکارشناسی ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلی و خارجی بپایان رسانیده و موفق به اخذ پروانه رسمی مامایی از مقامات صلاحیت دار مربوط شده باشد.
  او باید قادر به نظارت، مراقبت و توصیه به زنان دردوران بارداری، زایمان و دوره بعد از زایمان، هدایت زایمانها با مسئولیت خود و مراقبت از نوزاد وشیرخوار و کودک زیر ۶ سال باشد. این مراقبت شامل پیشگیری، کشف حالات غیر طبیعی در مادر وکودک، فراهم ساختن کمکهای پزشکی و اجرای اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکی می باشد.
  او وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده وجامعه دارد. کار ماما باید شامل آموزش دوران بارداری، آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری بوده و به تنظیم خانواده ومراقبتهای کودک وبعضی از موارد بیماریهای زنان گسترش یابد.
  او می تواند در بیمارستانها، درمانگاهها ، واحدهای بهداشتی، منازل ( مشاوره مامایی و زایمان درمنزل ) و هر شکل دیگری از ارائه خدمات مامایی کار کند.

   

  توجه :
  وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می تواند بنا به نیاز سیستم شبکه و واحدهای تابعه زیر نظر مدیریت شبکه و متخصصین زنان و مامایی و کارشناسان مامایی پروانه دار از وجود کاردانهای مامایی استفاده خدمتی مورد نیاز را بعمل آورد.

   

   

  مسئولیت های ماما :

   

  ۱ ـ صلاحیت :
  هر ماما مسئول حفظ صلاحیت حرفه ا ی است . حدود فعالیت ماما به وضوح در قوانین مامایی و در کد شغلی مطرح شده است.
  ۲ ـ مسئولیت حفظ و نگهداری گزراش کتبی :
  ماما ملزم به نگهداری و حفظ گزارش جزئیات است. گزارش ماما از آنچه که پزشک گزارش می کند جدا است. او باید تمام گزارشات، تاریخچه مامایی و تمام معاینات پیش از زایمان را که توسط خودش انجام شده است را حفظ نماید. در طول زایمان، گزارش مشاهدات ، معاینات واقدامات انجام شده ضروری هستند و باید تمام جزئیات به طور کامل شرح داده شوند زیرا وقایع سریعاً اتفاق می افتند. مدارک ثبت شده تولدها توسط ماماها مجموعاً در بیمارستانها حفظ و نگهداری می شوند.
  تمام گزارشاتی که توسط ماما تهیه شده باید برای مدت زمانی که نباید کمتر از ۲۵ سال باشد, نگهداری شود. زیرا این گزارشات می تواند در مواقع دادخواهی یا شکایات بی مورد توسط افراد نسبت به اعمال انجام شده توسط ماما, او را یاری دهد.
  ۳ ـ مسئولیت در برابر خانواده :
  از آنجا که ماماها در برخورد با بسیاری ازمسائل محرمانه خانواده ها هستند، لذا وظایف خاصی مثل راز دار بودن اهمیت فراوان و زیربنایی دارد. و باید هر فرد را بدون سرزنش نسبت به عقایدی که ممکن است با نظر شخص خودش مغایرت داشته باشد، بررسی کند.
  ۴ ـ مسئولیت در قبال حرفه :
  باید در حفظ استانداردها وبهبود مراقبت ها نقش فعالی داشته باشد.
  لازمه وارد بودن درحرفه ، آگاهی از فعالیت های سازمانهای حرفه ای و هیئت های قانونی آن رشته است. وجهت عرضه بهترین مراقبت باید همیشه از نظر علمی خود را با یافته های جدید آشنا نگه دارد.
  ۵ ـ مسئولیت در مقابل جامعه :
  ممکن است در موقعیت هایی قرارگیرد که بتواند موضوعاتی چون محرومیت اجتماعی، مکان نامناسب، تعصب نژادی، اثرات خشونت، پیشرفت شیوع بیماریها یا شیوع عفونتهایی مثل ایدز یا سل را روشن کند. مسئولیت او در این موقعیت ها می تواند آگاه سازی، در تجهیز و تدابیر ویژه ویا دادن مراقبتهای لازم باشد.
  ماما ها از اعتماد جامعه نسبت به خود لذت می برند وهر مامایی باید به این اعتماد ارج نهاده ودر حفظ تداوم آن بکوشد.

   

  نکته :
  ماما هرگز و در هیچ موقعیتی نمی تواند مراقبت از مادر ونوزاد را ترک کند مگر انکه مامای دیگری حضور یابد. او ممکن است به نظرات استادانه و دخالت سایر تخصص ها نیاز داشته باشد. پزشک متخصص زنان، پزشک عمومی باید در مواقعی که موارد غیر طبیعی رخ داده است فرا خوانده شوند.

   

  وقتی یک ماما پزشکی را برای کمک می طلبد، مسولیت مشکل بر عهده پزشک خواهد بود و او باید دستورات پزشکی را دنبال کند ولی ادامه مراقبت از مادر و کودکش حتی در مواقعی که پزشک مسئولیت را به عهده گرفته است . وظیفه او است.
  به طور مشابه پزشک متخصص کودکان برای مراقبت از نوزاد دردسترس می باشد. متخصصین تغذیه ، فیزیوتراپ ها ، پرستاران و مدد کاران اجتماعی و مراقبین بهداشت سایر تخصص هایی هستند که ماما در موارد مناسب ممکن است به آنها رجوع کند.
  ماما باید با مراجعین و همکاران خود و افرادی که درسایر تخصص ها مشغول هستند رابطه موثری بر قرار کند. و او قادر میشود که تمایلات و نقطه نظرات مراجعین خود را دریابد. مهارتهای مشاوره کردن ابزار مهمی است که به این مسئله کمک می کند.